Abundența este DREPTUL vostru DIVIN din NAȘTERE

Binecuvântările sunt Abundente pentru Toți cei Pregătiți să le Primească

Lisa Tanscendence Bown
8.05.2017

Pentru a primi trebuie să fiți deschiși în mod complet și să eliberați separarea pe care o dețineți în interior.

Pentru a primi trebuie să vă dăruiți singuri în mod deschis, din inima voastră, cu sufletul vostru, pentru toți ceilalți ca unul din nou. Continue reading “Abundența este DREPTUL vostru DIVIN din NAȘTERE”

Binecuvântați cu Energiile “Peștilor”

 În această intensă perioadă de eclipsă, împărtășim cu iubire Tuturor!

Natalia Alba

Preaiubiților,

Pe măsură ce continuăm navigarea prin acest val puternic de eclipsă, eliberăm, transformăm și creăm în tărâmurile noastre interioare ceea ce creatorul nostru interior va aduce la lumină în următoarele luni, și suntem și binecuvântați cu energiile Peștilor care ne scaldă din 19 februarie, când vom intra în tărâmul lor profund și care va culmina cu Eclipsa Solară din Pești de la sfârșitul lunii, când un portal cosmic va fi deschis pentru ca noi să ne ridicăm dincolo de limitele   umane și să începem să ne acceptăm unimea ca și un mod mai înalt de existență.

Acesta este timpul pentru revelații profunde, care pot veni doar atunci când ne ridicăm în mod conștient frecvența noastră și ne aliniem cu Tărâmurile Superioare de Iluminare, și pentru a imagina adevărul avem nevoie să vedem clar încotro ne îndreptăm și ce facem cu acest moment în care avem darul, pentru a ne delecta.

Când Soarele, aspectul nostru macro care reprezintă Sinele nostru Unificat, își strălucește lumina în Pești, suntem chemați să vedem dincolo de realitatea noastră umană și să intrăm în imensul ocean al lumilor noastre interioare, așa cum energiile Peștilor ne vor duce să ne conectăm cu alte realități care ne vor arăta, nu doar natura noastră multi-dimensională adevărată, dar și noi perspective din alte dimensiuni / sine vor dezvălui ceea ce trebuie să schimbăm pentru a naviga în linia temporală pe care dorim să o experimentăm cu adevărat. La acest moment, ne este dat darul ca să ne vedem în linii temporale viitoare și să alegem ceea ce este cel mai bine pentru noi ca să manifestăm. 

Este într-adevăr, un timp pentru schimbări profunde, din universul nostru micro la unul macro, pentru că noi simțim puternic, așa cum mulți dintre voi – probabil – ați simțit de câțiva ani, modul în care câmpurile magnetice ale Pământului se schimbă la o rată foarte înaltă, ceea ce ne permite să întrupăm o stare mai înaltă de a fi. Chiar și cei care nu sunt în mod conștient pe această cale de ascensiune, pierd sau cel puțin observă, printre multe alte senzații, sentimentul profund al timpului, pe măsură ce planeta noastră se bifurcă din vechiul 3D și vibrează într-o frecvență mai înaltă.

Aceste schimbări profunde, împreună cu Eclipsele, ne oferă, așa cum am scris în ultimul articol, un timp perfect și binecuvântare din cosmos, pentru a curăța egoul negativ sau personalitatea 3D, traversând chakrele noastre inferioare și pentru a întrupa o versiune mai înaltă a lor, și vindecă orice probleme karmice care rămân intacte în celulele corpului nostru și care au nevoie să fie dizolvate pentru noi, pentru a fi capabili să îmbrățișăm pe deplin potențialul nostru lucrând la re-conectarea ADN ului.

Celulele noastre sunt micro-organisme în sine, dar ele răspund la Lumina care suntem și care guvernează totul în Creație. Prin urmare, ele se vor hrăni cu ceea ce le dăm. Dacă ați pus frica în celulele voastre, acest lucru este ceea ce ele vor ști și, în consecință, ceea ce ele vor amplifica. Dar dacă le vorbiți cu iubire și compasiune, ca și parte din voi – introducând iubire în locul iluziilor, ele se vor regenera și extinde cu vindecare și iubire.

diving-1656380_960_720

Cu energiile Peștilor, va fi un timp foarte propice pentru cei care au nevoie să își vindece vechile răni, pentru că una dintre lecțiile pe care Peștii ni le oferă este și ultima transcendență a tuturor programelor vechi mentale și a credințelor pe care am obișnuit să le deținem, pentru că Peștii reprezintă ultimul semn din zodiac și prin urmare este cel care a descoperit deja toate aspectele sale și a integrat toate provocările/ lecțiile cerute pentru a întrupa un nivel mai înalt de conștiință care îl vor face să vadă Adevărul în locul vechii iluzii în care El era scufundat. Acum că am văzut ce era dincolo de simțurile noastre umane și am traversat vălurile iluzorii, suntem pregătiți să ne îmbrățișăm o nouă existență de autenticitate, integritate și compasiune.

Trăind ca ființe libere, conștienți de cine suntem cu adevărat și rolul nostru în Creație, putem să ne mutăm mai departe spre destinația noastră și calea sufletului, fără ezitare, exprimând darurile sufletului nostru și să ne extindem în noi experiențe magice și niveluri mai înalte de creativitate, care este ceea ce Soarele în Pești ne invită să facem timp de o lună și chiar mai mult având o altă eclipsă în acest semn de apă la sfârșitul acestei luni, eclipsă care va reprezenta un moment magic pentru ca să primim călăuzire nouă și viziuni interioare.

Înaripatul Mesager, Mercur, care, de asemenea, se va fi deplasând în semnul Peștilor la 25 februarie, va fi înălțat. Comunicarea va curge și noi vom simți profund acest val creativ și inovator, pe care îl aduce Mercur în Pești. Este un timp important pentru a conecta nu doar tărâmurile noastre interioare sau cele mai înalte, pentru că  pentru mine toate sunt în interior, dar cu energii paralele de vindecare, ca și conștiință Cetaceană și de tip Arcturus. Ele ne vor ajuta cu plăcere să iertăm și să aducem compasiune și unitate acolo unde sinele nostru inferior creează separare și suferință.

Cu energii nestatornice, putem aștepta doar schimbare. Și chiar dacă schimbarea este singura constanta, noi, ca și oameni, avem tendința de a crea iluzia timpului liniar, atunci când într-adevăr, suntem mereu în mișcare în diferite linii temporale, ca să creăm noi rezultate și realități, care se pot face numai prin schimbare și prin a FI în afara timpului și spațiului nostru uman. 

Acceptând schimbarea ca și parte firească a existenței noastre eterne și a Esenței, este ceva esențial pentru noi pentru a menține extinderea noastră în noile experiențe care ne vor ajuta să creștem și să ne transformăm în ceea ce în acest moment nu mai este Unul cu Dorința noastre Cea mai înaltă, ne împiedică să ne deschidem, astfel încât să putem îmbrățișa ceea ce este menit să ne atingă viețile în această etapă nouă.

Amintiți-vă preaiubiților, în acest moment de profundă schimbare, rămân mereu în Prezența Iluminată a Sufletului vostru – mereu în iubire, lumină și compasiune pentru Toți.  

Mereu cu iubire,
Natalia Alba

Postat în 17.02.2017 de Lisa Transcendence Brown aici

 

 

Blessed with Piscean Energies

Sharing with love to All at this intense eclipse season!

Natalia Alba

Beloved Ones,

As we keep navigating within this intense eclipsian wave, releasing, transforming and creating within our inner realms what our inner creator will bring into the light in the next months, we are also blessed with Piscean energies bathing us since February 19, when we will enter into the deep realm of Pisces and that will culminate with the Solar Eclipse In Pisces at the end of the month, when a cosmic portal will opened for us to rise above our human limitations and begin to embrace oneness as a higher way of existing.

This is a time for deep revelations, ones that can only come when we consciously raise our frequency and align ourselves with the Higher Realms of Illumination, to envision the truth we need to clearly see where we are going and what we are doing with this moment that we have the gift, to delight.

When the Sun, the macro aspect of us who represents our Unified Self, shines its light into Pisces, we are called to see beyond our human reality and enter into the vast ocean of our inner worlds, as Piscean energies will lead us to connect with other realities that will show us, not just our true multi-dimensional nature, but new insights from these other selves/dimensions that will reveal what we need to shift in order to navigate into the timeline that we truly desire to experience. For at this time, we are being given the gift, to see ourselves in future timelines and choose what is best for us to manifest.

It is indeed a time for deep changes, from our micro universe to the macro one, for we also are strongly feeing, as many of you have – probably – been feeling for a few years, how the magnetic fields of the Earth are shifting at a very high rate, allowing us to embody a higher state of being. Even the ones who are not consciously on this ascension path, are losing or at least noticing, the deep sense of time, between many other sensations, as our Planet bifurcates from the old 3D one and vibrates in a higher frequency.

These profound changes, together with the Eclipses, offers us, as I wrote in my latest article, a perfect time and blessing from the cosmos, to clear the negative ego or 3D personality, transcend our lower chakras and embody the higher version of them, and healing any karmic issues that remain intact in our body cells and that need to be dissolved for us to be able to fully embrace our true potential by working on DNA re-connection.

Our cells are micro organisms in themselves, but they respond to the Light that we are and that governs all within Creation. Therefore, they will feed of what you give them. If you put fear in your cells, this is what they will know and consequently what they will magnify. But if you to talk to them as a part of you with love and compassion – introducing love instead of illusions, they will regenerate and expand with healing and love.

With Piscean energies, will be also a very propitious time for those who need to heal old wounds, for one of the lessons that Pisces offers us is the ultimate transcendence of all the old mental programming and beliefs that we used to hold within, as Pisces is the last sign of the zodiac and therefore the one who has already discovered all the aspects of himself as well as integrated all the challenges/lessons required to embody a higher level of awareness that will make Him see the Truth instead of the old illusion in which He was immersed. Now that we have seen what is beyond our human senses and crossed the illusory veils, we are ready to embrace a new existence of authenticity, integrity and compassion.

By living as free beings, aware of who we truly are and our role within Creation, we can finally move towards our true destination and soul path without hesitation, expressing our soul gifts and expanding ourselves into new magical experiences and higher levels of creativity, which is what the Sun in Pisces will invite us to do during a month and even more by having at the end of this month another Eclipse in this Water sign as well, which will be a magical time for us to receive new guidance and inner visions.

The Winged Messenger, Mercury, who will be also moving into the sign of Pisces on February 25, will be exalted. Communication will flow and we will feel deeply this creative and innovative wave that Mercury in Pisces brings. It is a great time to connect with not just our inner realms or higher ones, as for me all resides within, but with parallel healing energies such a Cetacean and Arcturus consciousness. They will gladly assist us to forgive and bring compassion and unity where our lower self creates separation and suffering.

With mutable energies, we can only expect change. And even though if change is the only constant, we, as humans, tend to create the illusion of linear time, when in truth, we are forever moving within different timeliness, creating new outcomes and realities, which can only be done through change and by BEing outside of our human time and space.

Accepting change as a natural part of our eternal existence and Essence is something pivotal for us to keep expanding ourselves within new experiences that will help us grow and transform what in this moment is no longer is One with our Highest Will, impeding us to open ourselves so we can embrace what is meant to touch our lives in this new phase.

Remember, Beloveds, at this time of deep change always remain in the Illuminating Presence of your soul ~ always in love, light and compassion to All.

In love always,
Natalia Alba

Posted on 17.01.2017 by Lisa Transcendence Brown here

Ați Pierdut Fericirea? Priviți La Ce AVEȚI …

Lisa Transcendence Brown
2/14/2017

Observ pe mulți care “au pierdut fericirea” din multe motive …

Ceea ce a făcut fericit umanul nostru este foarte diferit de ceea ce ne face fericiți ca Suflet. Am obișnuit să completăm lumea noastră/ spațiul cu oameni și lucruri și am făcut lucruri pentru că ele erau așteptate sau “corecte” în ochii judecății.

Când începem să ne trezim, începem să realizăm că “fericit” înseamnă altceva. Contează cum ne SIMȚIM, ceea ce completează spațiul/ realitatea noastră trebuie să aibă un scop, ceea ce FACEM trebuie să fie important și ceea ce este important pentru uman este diferit față de ce este important pentru suflet.

Există un “spațiu gol” cu fiecare trecere de la dimensiunile vechi, pe măsură ce fiecare trece la nou. Cu un picior în fiecare lume este felul în care simțim acest lucru, nici o dorință de a fi lângă “ceva vechi”, dar fără a ști cu adevărat că “acesta este” ia un timp pentru că tiparul corpului fizic trebuie să îndepărteze, “să golească”, să re-seteze și “să se umple din nou”, cu mai multă lumină și iubire interioară decât era posibil înainte. Fiți răbdători și observați-vă …

Întâi, găsim mulțumitrea, pentru absolut orice … dacă nu suntem mulțumiți, ne pierdem fericirea. Dacă permitem ca ceva care nu ne onorează pe noi/ pe toți, să se întâmple, nu suntem fericiți. Dacă nu ne inspiră/ unește/ ajută, nu există un scop. Dacă nu vine din iubire pură, nu este real. Dacă nu hrănește spiritul/ sufletul, nu are nici un rost. Să intre în interior fricile în locul păcii, nu este de dorit, acceptabil …

Umanul nu este niciodată fericit. Ca și Suflete, noi ne facem propria fericire în interior. Folosim natura și lucrurile simple să activăm fericirea noastră dacă avem nevoie de ceva extern ca să ne asiste cu reconectarea interioară din nou. Simplitatea este fericire. Pacea este fericire. Cele mai mici lucruri ne fac fericiți. Prin propria noastră prezență cu noi … există pace, există iubire, există liniște, există totul … doar dacă ne deschidem pentru a da voie .

clouds-1853340_960_720

ÎNTÂI trebuie să avem mulțumire, apoi trebuie să vedem că tot ce avem este un DAR … și noi nu PIERDEM DARURILE … nici unul dintre ele. Apreciem absolut tot. Când “cădem din acest spațiu”, noi am devenit din nou inconștienți și deconectați din interior.

Când corpurile noastre se actualizează/ ancorează lumină, se recalibrează, recodează și integrează imens, poate deveni intens/ dur, așa că trebuie să ne REAMINTIM NOUĂ MOTIVUL PENTRU CARE AM VENIT AICI … care este pentru noi toți …

Când ne trezim în fiecare zi, ne arătăm în fiecare zi, suntem în servici fără ajutor de la alții, ne AMINTIM că acest lucru nu contează pentru că noi suntem complet ajutați în absolut fiecare mod. Poate părea singuratic pentru o vreme, aveți răbdare. Acest lucru se va schimba pe măsură ce folosiți instrumentele de Navigare Multi-Dimensionale/ de Stăpânire pe care le-ați învățat/ amintit.

Ne uităm în jur și ne deschidem inimile, care deschid și ochii și mintea. Noi vedem ceea ce nu am putut vedea înainte și realizăm cât de multe avem, cât de norocoși suntem, cât de binecuvântați suntem și apoi realizăm că avem tot ce este nevoie să aducem mai mult mai departe, pentru noi și pentru toți.

Pentru că ceea ce aducem este iubire, este AMINTIREA, este mulțumire, este puterea interioară de a CREA, cunoaștetrea interioară că transcendem existențele întregi pentru a ieși la iveală într-o nouă realitate pe care NOI o CREĂM din interior în exterior în fiecare moment al nostru

Umanul va obține ceva și apoi va deveni inconștient din nou. Ne felicităm pentru toată munca și o facem/ am făcut-o și continuăm pentru că noi știm ce vine în schimb …

Procesul deconstrucției corpului fizic/ realității fizice este unul continuu așa că noi toți trebuie să luăm o pauză. Aveți puțină plăcere, opriți-vă pentru puțin, o zi sau mai multe dacă găsiți că este prea mult. Noi am vrut atât de mult, încât putem deveni “blocați” “lucrând prea mult” … și acest lucru coboară vibrația până când realizăm “oh, pot lua o pauză, ies în natură, mă întorc din această plimbare cu o vibrație mai ridicată și va fi mai ușor!”

flowers-1246249_960_720

Umanul nu realizează cât de multă “muncă este”. Întâi pentru propriul sine interior și apoi când este timpul de a fi complet în serviciu. Faza de plutire a bucuriei și magiei se va prăbuși pentru că totul vine din cealaltă parte și apoi se mută în interior, jos de la chakra coroanei la chakra rădăcină și activează scopurile/ dorințele sufletului în mod complet și totul devine “mult mai real din nou” pe măsură ce ancorați realitățile voastre dimensional mai înalte în lumea fizică de aici. Visul este creat și ancorat, acum este timpul să pășiți pe NOUL Pământ în serviciu complet aici. Acest proces întreg este “muncă”, deși faceți ceea ce vă place, ce vă inspiră și vă înalță, care vă unifică, ceea ce creează, ce face diferență pentru noi toți aici …

Așa că, fiți răbdători, concentrați-vă pe voi, luați o pauză și găsiți mulțumirea pentru absolut totul ce ați experimentat și ce aveți acum. Dacă nu puteți, găsiți pe alții cu mai puțină experiență și ajutați-i, fiți cu ei pentru o vreme. Acest lucru va aduce lucruri în perspectivă pentru voi și inima voastră se va deschide din nou pentru a REVENI la APRECIERE din nou.

Am intrat în Portalul Echinoxului cu această primă eclipsă, care înseamnă lucruri diferite depinzând de dimensiunea/ linia temporală ocupată. Acestea duc totul mai adânc, acestea fac vizibil tot ce a fost ascuns în interiorul vostru înainte, … ele vă arată din ce sunteți făcuți și cât de multă putere-iubire- interioară aveți în interior. Ele activează dorințele voastre cele mai profunde ca să iasă la iveală acolo unde v-ați concentrat pe ceea ce este cu adevărat important …

Mergeți în interior, conectați-vă și mențineți această conexiune pentru pace. Nu sunteți fericit? Mergeți mai adânc, lăsați orice altceva și căutați cum să găsiți fericirea și faceți mai mult de atât, în timp ce eliberați totul care nu mai este în aliniere cu cea mai înaltă expresie a voastră de aici. Dacă nu sunteți fericit într-un loc, mutați-vă, schimbați locațiile, faceți ceva pentru alții fără nici un scop, doar pentru că (Energie Angelică). Activați Ingerul vostru și este ușor …

Fericirea este o stare de a fi și vibrație/ energie care umple toate celulele cu lumină. Faceți ceea ce vă aveți de făcut pentru a vă activa fericirea, restul vine natural de aici.
Vă iubesc!

Lisa Transcendence Brown
www.AwakeningToRemembering.com

Lost Your Happy? Look At What You DO Have…

Lisa Transcendence Brown
2/14/2017

I’m observing many who have “lost their happy” for many reasons….

What made our human happy is very different than what makes us happy as a Soul. We used to fill our world/space with people and things and we did things because they were expected or “right” in the eyes judgment.

When we start to awaken, we start to realize “happy” is something else. How we FEEL matters, what fills our space/reality must have purpose, what we DO has to be important and what’s important to the human is different than what is important to the soul.

There is a “void space” with each transition from the old dimensions as each cross over to the new. One foot in each world is how this feels, no desire to be around “old anything”, yet not really knowing what “it is” takes awhile as the physical body template has to clear, “empty out”, re-set and “fill back up” with more light and inner love than was possible than before. Be patient and observe you…

First, we find gratitude, for absolutely everything…. if we step out of gratitude, we lose our happy. If we allow something to occur that doesn’t honor us/all, we are not happy. If it doesn’t inspire/uplift/unite/support, there is no purpose. If it does not come from pure love, it’s not real. If it doesn’t feed our spirit/soul, it has no point. If it inner-fears with our peace, it’s not desired/acceptable…

The human is never happy. As Souls, we make our own happy inside. We use nature and simple things to activate our happy if we need an external anything to assist us with re-connecting inside again. Simplicity is happy. Peace is happy. The smallest things make us happy. Through our own presence with ourselves…. there is peace, there is love, there is silence, there is everything…. if we just open up to allow.

FIRST we must have gratitude, then we have to see that all that we have is a GIFT…. and we do not WASTE GIFTS…. not one of them. We appreciate absolutely everything. When we “fall out of this space”, we’ve gone unconscious & disconnected inside again.

When our bodies are upgrading/anchoring light, re-calibraing, re-coding and integrating huge, it can get quite intense/rough, so we have to REMIND OURSELVES TO REMEMBER WHY WE CAME HERE… which is for all of us….

When we get up everyday, show up every day, work in-service without support from others, we REMEMBER that it doesn’t matter, because we are fully supported in absolutely every way. It can seem lonely for awhile, be patient. This will shift as you utilize your Mastery/Multi-Dimensional Navigational tools that you’ve gathered/learned/remembered.

We look around and we open our hearts, which opens our eyes and mind too. We see what we could not before and we realize how much we do have, how lucky we are, how blessed we are and then we realize that we have everything we need to bring forth more, for ourselves and for all.

For what we are bringing forth is love, is REMEMBERING, is gratitude, is the inner-power to CREATE, the inner-knowing that we are transcending entire existences to emerge in a whole new reality that WE CREATE from the inside out and build through our every moment everything.

The human will get through something and then go unconscious again. We pat ourselves on the back for all the work we do/have done and we keep going, because we know what comes in return…

The physical body/physical reality deconstruction & re-structuring process is a continual one, so we all have to take a break. Have some fun, just “stop” for a bit, a day or more if we find it too inundating. We want it so badly that we can get “stuck in” “working too hard”… and that lowers our vibration until we realize “oh, I can take a break, go have some fun, get out in nature and come back and get back on this ride in a higher vibration and it will be easier!”

The human doesn’t realize how much “work this is”. First on our own inner-self and then when it’s time to get in service fully too. The floaty phase of bliss & magic will subside as all come out on the other side and then it moves inside, down from your crown/head to your sacral/root chakra area and activates your soul’s purposes/desires fully and all becomes “more real again” as you anchor your higher dimensional realities in your physical here. The dream created and anchoring in, now it’s time to Walk on NEW Earth in full-service here. This entire process is “work”, yet you are doing what you love, that which inspires you and uplifts all, that which unifies, that which creates, that which makes a difference for all of us here….

So, be patient, focus on you and take a break and find gratitude for absolutely everything you’ve ever experienced and what you do have now. If you can’t, go find others with less and help them, be with them for awhile. This will bring things in to perspective for you and your heart will open again for you to RETURN to APPRECIATION again.

We’ve entered the Equinox Gateway with this first eclipse, which means different things depending on one’s dimension/timeline occupied. These take all deeper into your core, these make all visible that was hidden within you before, these make you deal with anything unresolved inside of you…. they show you what you are made of and how much inner-love-power you hold inside. They activate your deepest desires to come forth where you are focused on what’s truly important…. ♥

Go inside, connect and maintain this connection for peace. Not happy? Go deeper, connect more, let everything else go and figure out how to find your happy and do more of that, while releasing everything (setting you & everything free) that is no longer in-alignment with your highest expression here. If you are not happy in one place, move your body, change locations, do something for others for no reason, just because (Angel Energy). Activate your Angel and it’s easy…

Happy is a state of being and a vibration/energy that fills your cells with light. Do whatever it takes to activate your happy. The rest occurs naturally from here. 

I love you. ♥

Lisa Transcendence Brown 
www.AwakeningToRemembering.com