Fiți Prieteni

Fiți Prieteni

Buletin #805
8 Iunie 2018

56af15607b37e43ec83479877f287eef

O notiță de la Neale…

Dragii Mei Prieteni …

Sper și am încredere că viața voastră a fost minunată în această săptămână. Permiteți-mi să spun ce important este să fiți prieteni.

Fiți prieteni cu toata lumea.

Continue reading “Fiți Prieteni”

Let’s Be Friends 

Let’s Be Friends

Bulletin #805
June 8, 2018

56af15607b37e43ec83479877f287eef

A Note from Neale…

My Dear Friends…

I hope and trust that your life has been wonderful this week. Let me say that the important thing is to be friends.

Be friends with everybody. Continue reading “Let’s Be Friends “

Cum Ne Creăm “Realitatea”

Bulletin #717
Neale Donald Walsch

Cum Ne Creăm “Realitatea”

(Nota traduc. Articolul este parte a însemnării cu titlul  “Scăpați de coșmaruri” din Buletinul Săptămânal nr. 717)

Ceea ce noi numim “realitate” este o simplă construcție mentală. Perspectiva noastră creează convingerea noastră, convingerea creează comportamentul nostru, comportamentul creează experiența noastră, experiența creează “realitatea”, și “realitatea” noastră creează perspectiva noastră. Este un cerc, și un lucru duce inevitabil la un altul.

Nu mulți oameni sunt conștienți de acest cerc, dar cei care sunt, incep să ințeleagă că tot ce duce la schimbarea realității noastre colective pe această planetă este o simplă schimbare a perspectivei. Acesta este motivul pentru care lucrez din greu in ultimii ani ai vieții mele pentru a schimba concepția lumii despre Dumnezeu, despre Viață, și despre Fiecare.

La fel sunt toți ceilalți care sunt implicați activ în ceea ce am ajuns să numim Noua Mișcare a Spiritualității.

Noi căutăm să schimbăm perspectiva speciei noastre. Noi căutăm să rescriem Povestea noastră Culturală. Noi căutăm să oferim un nou mod de a fi uman și, prin urmare, să schimbăm viața pentru totdeauna pe pământ.

Noi credem că este posibil să se pună capăt violenței ca și mijloc de soluționare a conflictelor. Noi credem că este posibil să se pună capăt lăcomiei colective ca și un mijloc de satisfacere a dorințelor noastre corecte pentru o viață mai bună. Noi credem că este posibil să se pună capăt opresiunii și represiunii ca și mijloc de guvernare, pentru a pune capăt fricii ca și mijloc de motivare a oamenilor, și să se pună capăt suferinței ca și aspect fundamental al condiției umane.

Noi alegem să trăim și să impărtășim extraordinarul Nou Mesaj al Dumnezeului de Mâine. Noi experimentăm acest lucru ca și mesaj al inimii noastre.

Nu este diferit de mesajul pe care îl cântă inima noastră când priviți cu iubire în ochii altuia. Nu este diferit de mesajul pe care inima îl strigă atunci când vede undeva suferință.

Acesta este mesajul pe care îl aduceți în lume, și pe care îl lăsați lumii când sunteți Sinele vostru Adevărat. Este mesajul pe care îl las acum cu voi, ca să puteți să vi-l amintiți încă o dată, și să îl împărtășiți cu cei a căror viață o atingeți.

Fiți amabili unul cu altul, și buni.

Fiți de asemenea amabili și buni cu voi inșivă.

Ințelegeți că acestea două nu trebuie să se excludă reciproc.

Fiți generoși unul cu altul și împărțiți.

Fiți de asemenea generoși cu voi.

Știți că numai așa cum împărtășiți cu voi înșivă puteți împărtăși cu altul. Pentru că nu puteți da altuia ceea ce voi nu aveți.

Fiți blajini unul cu altul, și corecți.

Fiți de asemenea blajini și corecți cu voi înșivă.

Propriul sine să vă fie adevărat și să îl urmați cum ziua urmează nopții, și atunci nu puteți fi fals față de nimeni.

Aduceți-vă aminte mereu de trădarea voastră ca să  nu trădați pe altul, care este tot trădare. Este cea mai mare trădare.

Amintiți-vă că iubirea este libertate. Nu aveți nevoie de alt cuvânt ca să o definiți. Nu aveți nevoie de alt gând ca să o înțelegeți. Nu aveți nevoie de altă acțiune ca să o exprimați.

Căutarea voastră pentru adevărata definiție a iubirii este terminată. Acum singura intrebare este dacă puteți să vă dați vouă acest dar al iubirii și altora, așa cum Dumnezeu v-a dat-o vouă.

Toate sistemele, ințelegerile, deciziile și alegerile care exprimă libertatea il exprimă pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este libertate, libertatea este iubire exprimată.

Amintiți-vă mereu că lumea voastră este o lume a iluziei, că nimic din ce vedeți nu este real, și că puteți folosi Iluzia să vă oferiți o experiență importantă a Realității Fundamentale. Într-adevăr acesta este motivul pentru care ați venit aici.

sunset-473604_960_720

Visați Visul de o Viață!

Voi trăiți în visul propriei voastre creații. Niciodată nu a fost destinat să fie coșmarul pe care noi l-am creat. Lăsați-l acum încă o dată să fie visul de o viață … pentru că exact asta este. Deci visați atunci. Visați.

Visați la o lume în care Dumnezeul și Zeița din voi nu este niciodată negat, și în care niciodată nu negați Dumnezeul și Zeița din altul. Lăsați-vă salutul, și acum și în vecii vecilor să fie Namaste.

Visați la o lume în care iubirea este răspunsul la orice întrebare, soluția la orice problemă, răspunsul la orice situație, experiența din fiecare moment.

Visați la o lume în care Viața, și ceea ce ajută Viața, este cea mai mare valoare, primește cea mai mare onoare și are expresia deplină.

Visați la o lume în care libertatea devine cea mai mare expresie a vieții, în care nimeni dintre cei care pretind că iubesc pe altul nu caută să îl restricționeze, și în care totul este permis pentru a exprima gloria ființei lor într-o măsură deplină și adevărată.

Visați la o lume în care șansa egală este oferită tuturor, și resursele sunt disponibile tuturor în mod egal, demnitate este acordată în mod egal tuturor, așa că toți pot experimenta în mod egal minunea fără de egal a Vieții.

Visați la o lume în care judecata nu este niciodată vizitată din nou de ierarhie, în care condițiile nu sunt niciodată din nou stabilite de jos în sus, înainte ca iubirea să fie oferită și în care frica nu este niciodată văzută din nou ca un mijloc de respect.

Visați la o lume în care diferențele nu produc diviziuni, expresia individuală nu produce separare, și măreția Întregului este reflectat în măreția fiecăreia dintre părțile Lui.

Visați la o lume în care există mereu suficient, în care simplul dar de a oferi duce la acea conștientizare și o creează, și în care fiecare acțiune o ajută.

Visați la o lume în care suferința nu este niciodată ignorată, în care toleranța nu este niciodată exprimată din nou, și în care ura nu mai este niciodată trăită de nimeni.

Visați la o lume în care egoul este abandonat, în care superioritatea este abolită, și în care ignoranța este eliminată din realitatea fiecăruia, redusă la Iluzia care este acesta.

Visați la o lume în care greșelile nu duc la rușine, regretele nu duc la vină, judecata nu duce la condamnare.

Visați la aceste lucruri și la multe altele.

Le alegeți?  Atunci visați-le in ființa voastră. Cu puterea visurilor voastre terminați coșmarul realității voastre imaginate.

Voi puteți alege acest lucru. Sau puteți alege Iluzia.

S-a spus inainte in cuvintele poeților, liderilor și a filozofilor:

“Există cei care văd lucrurile așa cum sunt și întreabă, De ce? Și există cei care visează la lucruri care nu au fost niciodată și întreabă, De ce nu?”

Voi ce întrebați?  

Imbrățișări și iubire …

Neale

– Cei care doresc să citească articolul în întregime o pot face aici.

– Pentru cei care doresc să subscrie Buletinului Săptămânal pot să o facă mergând la:
http://cwg.org/index.php?page=email_signup

*Nota traduc.
CwG – Fundația Conversații cu Dumnezeu

**Traducere și postare făcută cu permisiunea Fundației Conversații cu Dumnezeu.

Manuela

 

How We Create “Reality”

Bulletin #717
Neale Donald Walsch

How We Create “Reality”

What we call “reality” is a simple mental construction. Our perspective creates our perception, our perception creates our belief, our belief creates our behavior, our behavior creates our experience, our experience creates “reality,” and our “reality” creates our perspective. It is a circle, and one thing inevitably leads to another.

Not many people are aware of this circle, but those who are begin to understand that all it takes to change our collective reality on this planet is a simple change in perspective. That is why I am working so hard in the final years of my life to change the world’s mind about God, about Life, and about Each Other.

So are all the others who are actively engaged in what I have come to call the New Spirituality Movement.

We seek to shift the perspective of our species. We seek to rewrite our Cultural Story. We seek to offer a new way of being human and, thus, to change life forever on the earth.

We believe it is possible to bring an end to violence as a means of conflict resolution. We believe it is possible to bring an end to collective greed as a means of satisfying our fair desires for a better life. We believe it is possible to bring an end to oppression and repression as a means of governing, to bring an end to fear as a means of motivating people, and to bring an end to suffering as a fundamental aspect of the human condition.

We choose to live and to share the extraordinary New Message of Tomorrow’s God. We experience this as the message of our own heart.

It is no different from the message that your heart sings every time you look into the eyes of another with love. It is no different from the message that your heart cries out when you see suffering anywhere.

This is the message that you bring to the world, and that you would leave with the world, when you are your True Self. It is the message that I leave now with you, that you may remember it once again, and share it with all those whose lives you touch.

Be kind to each other, and good.

Be kind to yourself, and good, as well.

Understand that these two do not have to be mutually exclusive.

Be generous with each other, and share.

Be generous with yourself, as well.

Know that only as you share with yourself can you share with another. For you cannot give to another what you do not have.

Be gentle with each other, and true.

Be gentle with yourself, and true, as well.

To thine own self be true, and it follows as the day the night, thou canst not then be false to any man.

Remember always that betrayal of yourself in order not to betray another is betrayal nonetheless. It is the highest betrayal.

Remember always that love is freedom. You need no other word to define it. You need no other thought to comprehend it. you need no other action to express it.

Your search for the true definition of love is over. Now the only question will be whether you can give this gift of love, to yourself and to another, even as God has given it to you.

All systems, agreements, decisions and choices that express freedom express God. For God isfreedom, and freedom is love, expressed.

Remember always that yours is a world of Illusion, that nothing you see is real, and that you may use The Illusion to bring you a grand experience of the Ultimate Reality. Indeed, that is what you have come here to do.

Dream the Dream of a Lifetime!

You are living in a dream of your own creation. It was never intended to be the nightmare we have created. Let it now once more be the dream of a lifetime…for that is exactly what it is. Dream then. Dream on.

Dream of a world in which the God and Goddess in you is never denied, and in which you never again deny the God and the Goddess in another. Let your greeting, both now and forevermore, be Namaste.

Dream of a world in which love is the answer to every question, the solution to every problem, the response to every situation, the experience in every moment.

Dream of a world in which Life, and that which supports Life, is the highest value, receives the highest honor, and has its highest expression.

Dream of a world in which freedom becomes the highest expression of life, in which no one who claims to love another seeks to restrict another, and in which all are allowed to express the glory of their being in measure full and true.

Dream of a world in which equal opportunity is granted to all, and equal resources are available to all, and equal dignity is accorded to all, so that all may experience equally the unequalled wonder of Life.

Dream of a world in which judgment is never again visited by one upon another, in which conditions are never again laid down before love is offered, and in which fear is never again seen as a means of respect.

Dream of a world in which differences do not produce divisions, individual expression does not produce separation, and the greatness of The Whole is reflected in the greatness of Its parts.

Dream of a world in which there is always enough, in which the simple gift of sharing leads to that awareness-and creates it, and in which every action supports it.

Dream of a world in which suffering is never again ignored, in which intolerance is never again expressed, and in which hatred is never again experienced by anyone.

Dream of a world in which ego is relinquished, in which superiority is abolished, and in which ignorance is eliminated from everyone’s reality, reduced to the Illusion that it is.

Dream of a world in which mistakes lead not to shame, regrets lead not to guilt, and judgment leads not to condemnation.

Dream of these things, and more.

Do you choose them? Then dream them into being. With the might of your dreams end the nightmare of your imagined reality.

You can choose this. Or, you can choose The Illusion.

It has been said before, in the words of poets and leaders and philosophers:

“There are those who see things as they are, and say, Why? And there are those who dream of things that never were, and say, Why not?”

What do you say?  

Hugs and love…

Neale

Click  here to read the whole article.

====================

P.S. Feel free to pass this issue of the Weekly Bulletin along to any friends you may have. They may wish to know about it, and to subscribe—which, as you know, costs nothing. So give them a chance to find out about this wonderful publication about CWG that comes to you every week! Send it on to a friend!

Those who wish to then subscribe may do so by simply going to:

http://cwg.org/index.php?page=email_signup

Through the years the Weekly Bulletin and its articles written by Neale Donald Walsch have become a favorite in the email boxes of thousands of readers around the world. We are pleased to present in this space, in addition to Neale’s newest articles, occasional selections from the very best of his past writings for this publication. We do not wish our scores of readers to miss any of these commentaries, showing us the way to apply CWG in our daily lives. Whether a new presentation or an encore printing, we trust that you will receive much value from these writings from the man who brought us Conversations with God.

Permission given by CwG Foundation, for posting the Weekly Bulletin on my blog,

Manuela